Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 19. septembra 2014

23. september 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 19. septembra 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 213,6 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
18. september 2014 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 75 mio USD 20 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,4 milijarde EUR na 366,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,5 milijarde EUR na 970,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 5,9 milijarde EUR na 86 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 12,9 milijarde EUR na 449,2 milijarde EUR. V sredo, 17. septembra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 110,7 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 105,7 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 6 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 23,1 milijarde EUR (v primerjavi z 21,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 194,5 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 19. septembra 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 148,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 32,2 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 13,6 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 16,8 milijarde EUR na 162,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.434 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 247.268 −2.797
2.1 Terjatve do MDS 81.136 −222
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 166.132 −2.575
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 26.857 1.168
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.871 −1.268
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.871 −1.268
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 472.263 −10.868
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 105.689 −5.013
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 366.304 −5.975
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 270 120
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 63.325 −209
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 561.395 −227
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 194.537 −600
7.2 Drugi vrednostni papirji 366.858 373
8 Dolg širše države v EUR 26.709 0
9 Druga sredstva 236.031 −1.448
Skupaj sredstva 1.988.153 −15.649
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 970.382 −1.543
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 185.527 −14.769
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 162.433 −16.752
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 23.077 1.988
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 17 −5
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.945 165
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 115.820 4.381
5.1 Širša država 85.993 5.946
5.2 Druge obveznosti 29.827 −1.565
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.860 239
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.003 119
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.153 −1.444
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.153 −1.444
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.368 0
10 Druge obveznosti 213.365 −2.798
11 Računi prevrednotenja 301.418 0
12 Kapital in rezerve 95.312 0
Skupaj obveznosti 1.988.153 −15.649
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije