SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr.19. september 2014

23. september 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 19. september 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 213,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
18. september 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 75 mio. USD 20 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,4 mia. euro til 366,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,5 mia. euro til 970,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 5,9 mia. euro til 86 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 12,9 mia. euro til 449,2 mia. euro. Onsdag den 17. september 2014 udløb en primær markedsoperation på 110,7 mia. euro, og en ny på 105,7 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 6 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 23,1 mia. euro (mod 21,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,6 mia. euro til 194,5 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første og det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 19. september 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 148,7 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 32,2 mia. euro og 13,6 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 16,8 mia. euro til 162,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.434 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 247.268 −2.797
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.136 −222
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 166.132 −2.575
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 26.857 1.168
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.871 −1.268
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.871 −1.268
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 472.263 −10.868
5.1 Primære markedsoperationer 105.689 −5.013
5.2 Langfristede markedsoperationer 366.304 −5.975
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 270 120
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 63.325 −209
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 561.395 −227
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 194.537 −600
7.2 Andre værdipapirer 366.858 373
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.709 0
9 Andre aktiver 236.031 −1.448
Aktiver i alt 1.988.153 −15.649
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 970.382 −1.543
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 185.527 −14.769
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 162.433 −16.752
2.2 Indlånsfacilitet 23.077 1.988
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 17 −5
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.945 165
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 115.820 4.381
5.1 Offentlig forvaltning og service 85.993 5.946
5.2 Andre forpligtelser 29.827 −1.565
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.860 239
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.003 119
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.153 −1.444
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.153 −1.444
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.368 0
10 Andre forpligtelser 213.365 −2.798
11 Revalueringskonti 301.418 0
12 Kapital og reserver 95.312 0
Passiver i alt 1.988.153 −15.649
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt