Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 19 września 2014 r.

23 września 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 19 września 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld EUR do poziomu 213,6 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
18 września 2014 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 75 mln USD 20 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,4 mld EUR do poziomu 366,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,5 mld EUR do poziomu 970,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 5,9 mld EUR do poziomu 86 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 12,9 mld EUR do poziomu 449,2 mld EUR. W środę 17 września 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 110,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 105,7 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 6 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 23,1 mld EUR (wobec 21,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,6 mld EUR do poziomu 194,5 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 19 września 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 148,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 32,2 mld EUR i 13,6 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 16,8 mld EUR do poziomu 162,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.434 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 247.268 −2.797
2.1 Należności od MFW 81.136 −222
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 166.132 −2.575
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.857 1.168
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.871 −1.268
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.871 −1.268
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 472.263 −10.868
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 105.689 −5.013
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 366.304 −5.975
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 270 120
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 63.325 −209
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 561.395 −227
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 194.537 −600
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 366.858 373
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.709 0
9 Pozostałe aktywa 236.031 −1.448
Aktywa razem 1.988.153 −15.649
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 970.382 −1.543
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 185.527 −14.769
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 162.433 −16.752
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 23.077 1.988
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 17 −5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.945 165
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 115.820 4.381
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 85.993 5.946
5.2 Pozostałe zobowiązania 29.827 −1.565
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.860 239
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.003 119
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.153 −1.444
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.153 −1.444
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 53.368 0
10 Pozostałe pasywa 213.365 −2.798
11 Różnice z wyceny 301.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.312 0
Pasywa razem 1.988.153 −15.649
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami