Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 19 september 2014

23 september 2014

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 19 september 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 213,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
18 september 2014 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 75 miljoen USD 20 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 366,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,5 miljard naar EUR 970,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 5,9 miljard naar EUR 86 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 12,9 miljard naar EUR 449,2 miljard. Op woensdag 17 september 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 110,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 105,7 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 6 miljard terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 23,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 21,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 194,5 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma voor gedekte obligaties. In de week die eindigde op 19 september 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 148,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma voor gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 32,2 miljard en EUR 13,6 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 16,8 miljard naar EUR 162,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.434 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 247.268 −2.797
2.1 Vorderingen op het IMF 81.136 −222
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 166.132 −2.575
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.857 1.168
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.871 −1.268
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.871 −1.268
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 472.263 −10.868
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 105.689 −5.013
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 366.304 −5.975
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 270 120
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 63.325 −209
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 561.395 −227
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 194.537 −600
7.2 Overige waardepapieren 366.858 373
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.709 0
9 Overige activa 236.031 −1.448
Totaal activa 1.988.153 −15.649
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 970.382 −1.543
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 185.527 −14.769
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 162.433 −16.752
2.2 Depositofaciliteit 23.077 1.988
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 17 −5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.945 165
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 115.820 4.381
5.1 Overheid 85.993 5.946
5.2 Overige verplichtingen 29.827 −1.565
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.860 239
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.003 119
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.153 −1.444
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.153 −1.444
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.368 0
10 Overige passiva 213.365 −2.798
11 Herwaarderingsrekeningen 301.418 0
12 Kapitaal en reserves 95.312 0
Totaal passiva 1.988.153 −15.649
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media