Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 19. septembru 2014

23. septembra 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 19. septembra 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,3 mld. EUR na 213,6 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
18. septembra 2014 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 75 mil. USD 20 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,4 mld. EUR na 366,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,5 mld. EUR na 970,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 5,9 mld. EUR na 86 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 12,9 mld. EUR na 449,2 mld. EUR. V stredu 17. septembra 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 110,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 105,7 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 23,1 mld. EUR (v porovnaní s 21,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 0,6 mld. EUR na 194,5 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 19. septembra 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 148,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 32,2 mld. EUR a 13,6 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 16,8 mld. EUR na 162,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 434 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 247 268 −2 797
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 136 −222
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 166 132 −2 575
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 857 1 168
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 871 −1 268
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 871 −1 268
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 472 263 −10 868
5.1 Hlavné refinančné operácie 105 689 −5 013
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 366 304 −5 975
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 270 120
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 63 325 −209
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 561 395 −227
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 194 537 −600
7.2 Ostatné cenné papiere 366 858 373
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 709 0
9 Ostatné aktíva 236 031 −1 448
Aktíva spolu 1 988 153 −15 649
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 970 382 −1 543
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 185 527 −14 769
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 162 433 −16 752
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 23 077 1 988
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 17 −5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 945 165
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 115 820 4 381
5.1 Verejná správa 85 993 5 946
5.2 Ostatné záväzky 29 827 −1 565
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 860 239
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 003 119
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 153 −1 444
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 153 −1 444
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 53 368 0
10 Ostatné pasíva 213 365 −2 798
11 Účty precenenia 301 418 0
12 Základné imanie a rezervy 95 312 0
Pasíva spolu 1 988 153 −15 649
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá