Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 30 май 2014 г.

3 юни 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 67 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 30 май 2014 г., отразява емисията на възпоменателни златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,6 млрд. евро до 210,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,5 млрд. евро до 358,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 6,7 млрд. евро до 953,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 1,4 млрд. евро до 119,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 58,2 млрд. евро до 537 млрд. евро. На 28 май 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 132 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 174 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 137,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 102,9 млрд. евро.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 6,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 10,9 млрд. евро, а 7 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) остава практически без изменение в размер на 0,1 млрд. евро, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 39,9 млрд. евро (при 23,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 1,4 млрд. евро до 215,3 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 30 май 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 164,5 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 36,5 млрд. евро и 14,3 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 40,8 млрд. евро до 209,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 326 477 −67
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 245 902 598
2.1 Вземания от МВФ 81 319 1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 164 583 597
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 788 −669
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 592 −726
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 592 −726
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 679 749 39 710
5.1 Основни операции по рефинансиране 174 002 42 095
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 505 682 −2 325
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 64 −61
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 57 409 −3 752
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 573 745 −2 898
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 215 260 −1 409
7.2 Други ценни книжа 358 485 −1 488
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 27 267 −6
9 Други активи 243 166 1 177
Общо активи 2 197 095 33 368
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 953 817 6 662
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 352 187 22 395
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 209 392 40 846
2.2 Депозитно улеснение 39 910 16 136
2.3 Срочни депозити 102 878 −34 587
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 687 −1 106
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 163 008 5 313
5.1 Сектор „Държавно управление“ 119 757 −1 391
5.2 Други задължения 43 251 6 705
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 76 456 −599
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 005 −227
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 342 −446
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 342 −446
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 830 0
10 Други задължения 209 205 1 365
11 Сметки за преоценка 288 913 0
12 Капитал и резерви 92 644 9
Общо пасиви 2 197 095 33 368
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите