Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. maja 2014

3. junij 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. maja 2014, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 67 milijonov EUR, kar je posledica izdaje zlatih spominskih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,6 milijarde EUR na 210,5 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,5 milijarde EUR na 358,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 6,7 milijarde EUR na 953,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 1,4 milijarde EUR na 119,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 58,2 milijarde EUR na 537 milijard EUR. V sredo, 28. maja 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 132 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 174 milijard EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 137,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 102,9 milijarde EUR.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 6,3 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 10,9 milijarde EUR, medtem ko je bilo 7 milijard EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj nespremenjena na ravni 0,1 milijarde EUR, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 39,9 milijarde EUR (v primerjavi s 23,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 1,4 milijarde EUR na 215,3 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 30. maja 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 164,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 36,5 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,3 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 40,8 milijarde EUR na 209,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 326.477 −67
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 245.902 598
2.1 Terjatve do MDS 81.319 1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 164.583 597
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.788 −669
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.592 −726
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.592 −726
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 679.749 39.710
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 174.002 42.095
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 505.682 −2.325
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 64 −61
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 57.409 −3.752
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 573.745 −2.898
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 215.260 −1.409
7.2 Drugi vrednostni papirji 358.485 −1.488
8 Dolg širše države v EUR 27.267 −6
9 Druga sredstva 243.166 1.177
Skupaj sredstva 2.197.095 33.368
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 953.817 6.662
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 352.187 22.395
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 209.392 40.846
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 39.910 16.136
2.3 Vezane vloge 102.878 −34.587
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 7 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.687 −1.106
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 163.008 5.313
5.1 Širša država 119.757 −1.391
5.2 Druge obveznosti 43.251 6.705
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 76.456 −599
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.005 −227
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.342 −446
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.342 −446
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.830 0
10 Druge obveznosti 209.205 1.365
11 Računi prevrednotenja 288.913 0
12 Kapital in rezerve 92.644 9
Skupaj obveznosti 2.197.095 33.368
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije