Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. máju 2014

3. júna 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 30. mája 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku emisie pamätných zlatých mincí jednou z centrálnych bánk Eurosystému znížil o 67 mil. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,6 mld. EUR na 210,5 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,5 mld. EUR na 358,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 6,7 mld. EUR na 953,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 1,4 mld. EUR na 119,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 58,2 mld. EUR na 537 mld. EUR. V stredu 28. mája 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 132 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 174 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 137,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 102,9 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 6,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 10,9 mld. EUR, zatiaľ čo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií bolo predčasne splatených 7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal v podstate nezmenený na úrovni 0,1 mld. EUR, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 39,9 mld. EUR (v porovnaní s 23,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 1,4 mld. EUR na 215,3 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 30. mája 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 164,5 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 36,5 mld. EUR a 14,3 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 40,8 mld. EUR na 209,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 326 477 −67
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 245 902 598
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 319 1
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 164 583 597
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 788 −669
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 592 −726
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 592 −726
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 679 749 39 710
5.1 Hlavné refinančné operácie 174 002 42 095
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 505 682 −2 325
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 64 −61
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 57 409 −3 752
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 573 745 −2 898
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 215 260 −1 409
7.2 Ostatné cenné papiere 358 485 −1 488
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 27 267 −6
9 Ostatné aktíva 243 166 1 177
Aktíva spolu 2 197 095 33 368
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 953 817 6 662
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 352 187 22 395
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 209 392 40 846
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 39 910 16 136
2.3 Termínované vklady 102 878 −34 587
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 7 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 687 −1 106
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 163 008 5 313
5.1 Verejná správa 119 757 −1 391
5.2 Ostatné záväzky 43 251 6 705
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 76 456 −599
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 005 −227
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 342 −446
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 342 −446
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 830 0
10 Ostatné pasíva 209 205 1 365
11 Účty precenenia 288 913 0
12 Základné imanie a rezervy 92 644 9
Pasíva spolu 2 197 095 33 368
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá