Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 30 maj 2014

3 juni 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 30 maj 2014 motsvarade minskningen på 67 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) av att en centralbank i Eurosystemet gav ut guldmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 210,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,5 miljarder EUR till 358,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 6,7 miljarder EUR till 953,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 119,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 58,2 miljarder EUR till 537 miljarder EUR. Onsdagen den 28 maj 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 132 miljarder EUR och ersattes med en ny på 174 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 137,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls, till ett belopp av 102,9 miljarder EUR och med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 6,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 10,9 miljarder EUR medan långfristiga refinansieringstransaktioner på 7 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat på 0,1 miljard EUR medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 39,9 miljarder EUR (jämfört med 23,8 miljarder föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 215,3 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 30 maj 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 164,5 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 36,5 miljarder EUR respektive 14,3 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 40,8 miljarder EUR till 209,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 326.477 −67
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 245.902 598
2.1 Fordringar på IMF 81.319 1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 164.583 597
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.788 −669
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.592 −726
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.592 −726
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 679.749 39.710
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 174.002 42.095
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 505.682 −2.325
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 64 −61
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 57.409 −3.752
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 573.745 −2.898
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 215.260 −1.409
7.2 Andra värdepapper 358.485 −1.488
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 27.267 −6
9 Övriga tillgångar 243.166 1.177
Summa tillgångar 2.197.095 33.368
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 953.817 6.662
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 352.187 22.395
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 209.392 40.846
2.2 Inlåningsfacilitet 39.910 16.136
2.3 Inlåning med fast löptid 102.878 −34.587
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 7 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.687 −1.106
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 163.008 5.313
5.1 Offentliga sektorn 119.757 −1.391
5.2 Övriga skulder 43.251 6.705
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 76.456 −599
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.005 −227
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.342 −446
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.342 −446
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.830 0
10 Övriga skulder 209.205 1.365
11 Värderegleringskonton 288.913 0
12 Eget kapital 92.644 9
Summa skulder 2.197.095 33.368
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media