SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. maj 2014

3. juni 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 30. maj 2014, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 67 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets udstedelse af erindringsmønter i guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,6 mia. euro til 210,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,5 mia. euro til 358,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 6,7 mia. euro til 953,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 1,4 mia. euro til 119,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 58,2 mia. euro til 537 mia. euro. Onsdag den 28. maj 2014 udløb en primær markedsoperation på 132 mia. euro, og en ny på 174 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 137,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 102,9 mia. euro.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 6,3 mia. euro, og en ny på 10,9 mia. euro blev afviklet, mens langfristede markedsoperationer på 7 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var med 0,1 mia. euro praktisk taget uændret. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 39,9 mia. euro (mod 23,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 1,4 mia. euro til 215,3 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første og det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 30. maj 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 164,5 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 36,5 mia. euro og 14,3 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 40,8 mia. euro til 209,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 326.477 −67
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 245.902 598
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.319 1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 164.583 597
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.788 −669
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.592 −726
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.592 −726
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 679.749 39.710
5.1 Primære markedsoperationer 174.002 42.095
5.2 Langfristede markedsoperationer 505.682 −2.325
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 64 −61
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 57.409 −3.752
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 573.745 −2.898
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 215.260 −1.409
7.2 Andre værdipapirer 358.485 −1.488
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 27.267 −6
9 Andre aktiver 243.166 1.177
Aktiver i alt 2.197.095 33.368
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 953.817 6.662
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 352.187 22.395
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 209.392 40.846
2.2 Indlånsfacilitet 39.910 16.136
2.3 Indskud med fast løbetid 102.878 −34.587
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 7 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.687 −1.106
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 163.008 5.313
5.1 Offentlig forvaltning og service 119.757 −1.391
5.2 Andre forpligtelser 43.251 6.705
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 76.456 −599
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.005 −227
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.342 −446
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.342 −446
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.830 0
10 Andre forpligtelser 209.205 1.365
11 Revalueringskonti 288.913 0
12 Kapital og reserver 92.644 9
Passiver i alt 2.197.095 33.368
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt