Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 maja 2014 r.

3 czerwca 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 30 maja 2014 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 67 mln EUR wynikał z emisji złotych monet okolicznościowych przez jeden z banków centralnych w Eurosystemie.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,6 mld EUR do poziomu 210,5 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,5 mld EUR do poziomu 358,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 6,7 mld EUR do poziomu 953,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 1,4 mld EUR do poziomu 119,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 58,2 mld EUR do poziomu 537 mld EUR. W środę 28 maja 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 132 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 174 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 137,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 102,9 mld EUR, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 6,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 10,9 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 7 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało na praktycznie niezmienionym poziomie 0,1 mld EUR, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 39,9 mld EUR (wobec 23,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 1,4 mld EUR do poziomu 215,3 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 30 maja 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 164,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 36,5 mld EUR i 14,3 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 40,8 mld EUR do poziomu 209,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 326.477 −67
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 245.902 598
2.1 Należności od MFW 81.319 1
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 164.583 597
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.788 −669
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.592 −726
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.592 −726
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 679.749 39.710
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 174.002 42.095
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 505.682 −2.325
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 64 −61
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 57.409 −3.752
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 573.745 −2.898
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 215.260 −1.409
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 358.485 −1.488
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 27.267 −6
9 Pozostałe aktywa 243.166 1.177
Aktywa razem 2.197.095 33.368
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 953.817 6.662
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 352.187 22.395
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 209.392 40.846
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 39.910 16.136
2.3 Depozyty terminowe 102.878 −34.587
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.687 −1.106
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 163.008 5.313
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 119.757 −1.391
5.2 Pozostałe zobowiązania 43.251 6.705
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 76.456 −599
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.005 −227
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.342 −446
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.342 −446
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.830 0
10 Pozostałe pasywa 209.205 1.365
11 Różnice z wyceny 288.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 92.644 9
Pasywa razem 2.197.095 33.368
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami