Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 30. květnu 2014

3. června 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 30. května 2014 odrážel pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 67 mil. EUR emisi pamětních zlatých mincí, kterou provedla jedna z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,6 mld. EUR na 210,5 mld. EUR.

V minulém týdnu neprováděl Eurosystém žádné transakce na poskytnutí likvidity v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka (ECB) uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) se snížil o 1,5 mld. EUR na 358,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 6,7 mld. EUR na 953,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 1,4 mld. EUR na 119,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 58,2 mld. EUR na 537 mld. EUR. Ve středu 28. května 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 132 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 174 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 137,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 102,9 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 6,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 10,9 mld. EUR, zatímco 7 mld. EUR z dlouhodobějších refinančních operací bylo splaceno před dobou splatnosti.

Použití mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) zůstalo prakticky beze změny na úrovni 0,1 mld. EUR, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 39,9 mld. EUR (oproti 23,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 1,4 mld. EUR na 215,3 mld. EUR. Tento pokles byl způsoben splacením cenných papírů pořízených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 30. května 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 164,5 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 36,5 mld. EUR, resp. 14,3 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 40,8 mld. EUR na 209,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 326 477 −67
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 245 902 598
2.1 Pohledávky za MMF 81 319 1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 164 583 597
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 788 −669
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 592 −726
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 592 −726
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 679 749 39 710
5.1 Hlavní refinanční operace 174 002 42 095
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 505 682 −2 325
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 64 −61
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 57 409 −3 752
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 573 745 −2 898
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 215 260 −1 409
7.2 Ostatní cenné papíry 358 485 −1 488
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 27 267 −6
9 Ostatní aktiva 243 166 1 177
Aktiva celkem 2 197 095 33 368
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 953 817 6 662
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 352 187 22 395
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 209 392 40 846
2.2 Vkladová facilita 39 910 16 136
2.3 Termínované vklady 102 878 −34 587
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 7 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 687 −1 106
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 163 008 5 313
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 119 757 −1 391
5.2 Ostatní závazky 43 251 6 705
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 76 456 −599
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 005 −227
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 342 −446
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 342 −446
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 830 0
10 Ostatní pasiva 209 205 1 365
11 Účty přecenění 288 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 92 644 9
Pasiva celkem 2 197 095 33 368
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média