Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 30. maijā

2014.3.06.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 30. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 67 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai emitējot zelta piemiņas monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 210.5 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 358.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 6.7 mljrd. euro (līdz 953.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 119.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 58.2 mljrd. euro (līdz 537 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 28. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 132 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 174 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 137.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 102.9 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 6.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 10.9 mljrd. euro apmērā, savukārt 7 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās (0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 39.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 23.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 215.3 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 30. maijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 164.5 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 36.5 mljrd. euro un 14.3 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 40.8 mljrd. euro (līdz 209.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 326,477 −67
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 245,902 598
2.1 SVF debitoru parādi 81,319 1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 164,583 597
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,788 −669
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,592 −726
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,592 −726
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 679,749 39,710
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 174,002 42,095
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 505,682 −2,325
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 64 −61
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 57,409 −3,752
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 573,745 −2,898
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 215,260 −1,409
7.2 Pārējie vērtspapīri 358,485 −1,488
8 Valdības parāds euro 27,267 −6
9 Pārējie aktīvi 243,166 1,177
Kopā aktīvi 2,197,095 33,368
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 953,817 6,662
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 352,187 22,395
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 209,392 40,846
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 39,910 16,136
2.3 Termiņnoguldījumi 102,878 −34,587
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 7 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,687 −1,106
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 163,008 5,313
5.1 Saistības pret valdību 119,757 −1,391
5.2 Pārējās saistības 43,251 6,705
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 76,456 −599
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,005 −227
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,342 −446
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,342 −446
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,830 0
10 Pārējās saistības 209,205 1,365
11 Pārvērtēšanas konti 288,913 0
12 Kapitāls un rezerves 92,644 9
Kopā pasīvi 2,197,095 33,368
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem