Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 mei 2014

3 juni 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 30 mei 2014 was de daling van EUR 67 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de uitgifte van gouden herdenkingsmunten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,6 miljard naar EUR 210,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,5 miljard naar EUR 358,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 6,7 miljard naar EUR 953,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 1,4 miljard naar EUR 119,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 58,2 miljard naar EUR 537 miljard. Op woensdag 28 mei 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 132 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 174 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 137,5 miljard en werden voor een bedrag van EUR 102,9 miljard nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 6,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 10,9 miljard verrekend, terwijl van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 7 miljard werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel onveranderd op EUR 0,1 miljard, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 39,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 23,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 1,4 miljard naar EUR 215,3 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 30 mei 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 164,5 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 36,5 miljard en EUR 14,3 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 40,8 miljard naar EUR 209,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 326.477 −67
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 245.902 598
2.1 Vorderingen op het IMF 81.319 1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 164.583 597
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.788 −669
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.592 −726
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.592 −726
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 679.749 39.710
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 174.002 42.095
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 505.682 −2.325
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 64 −61
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 57.409 −3.752
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 573.745 −2.898
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 215.260 −1.409
7.2 Overige waardepapieren 358.485 −1.488
8 Overheidsschuld, luidende in euro 27.267 −6
9 Overige activa 243.166 1.177
Totaal activa 2.197.095 33.368
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 953.817 6.662
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 352.187 22.395
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 209.392 40.846
2.2 Depositofaciliteit 39.910 16.136
2.3 Termijndeposito's 102.878 −34.587
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 7 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.687 −1.106
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 163.008 5.313
5.1 Overheid 119.757 −1.391
5.2 Overige verplichtingen 43.251 6.705
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 76.456 −599
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.005 −227
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.342 −446
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.342 −446
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.830 0
10 Overige passiva 209.205 1.365
11 Herwaarderingsrekeningen 288.913 0
12 Kapitaal en reserves 92.644 9
Totaal passiva 2.197.095 33.368
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media