Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 22 юни 2012 г.

26 юни 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 22 юни 2012 г., отразява главно извършената продажба на златни монети от три централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 2,5 млрд. евро до 229,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
21 юни 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 2,4 млрд. щатски долара 1,6 млрд. щатски долара
21 юни 2012 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 6,3 млрд. щатски долара 9,9 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1 млрд. евро до 322,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,2 млрд. евро до 890,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 42,9 млрд. евро до 150,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 1,5 млрд. евро до 253,5 млрд. евро. На 20 юни 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 131,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 167,3 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 212 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 210,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,5 млрд. евро (при 3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 775,3 млрд. евро (при 741,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 280,3 млрд. евро. Това увеличение се дължи на заплатените през седмицата покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации, които компенсират изцяло изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 22 юни 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 210,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 56,1 млрд. евро и 13,5 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 53,9 млрд. евро до 97 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 432 701 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 246 984 463
2.1 Вземания от МВФ 86 492 −89
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 160 492 552
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 48 933 773
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 295 683
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 295 683
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 240 525 34 236
5.1 Основни операции по рефинансиране 167 253 35 506
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 071 547 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 470 −1 508
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 255 238
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 186 432 −5 289
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 602 442 −874
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 280 340 121
7.2 Други ценни книжа 322 102 −995
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 587 0
9 Други активи 250 994 596
Общо активи 3 057 892 30 586
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 890 327 −1 181
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 084 056 −21 184
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 97 022 −53 879
2.2 Депозитно улеснение 775 263 34 072
2.3 Срочни депозити 210 500 −1 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 271 123
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 843 −103
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 161 354 42 249
5.1 Сектор „Държавно управление“ 150 604 42 920
5.2 Други задължения 10 750 −671
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 149 718 10 946
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 944 72
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 786 −1 363
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 786 −1 363
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 716 0
10 Други задължения 216 955 1 151
11 Сметки за преоценка 399 445 0
12 Капитал и резерви 85 748 0
Общо пасиви 3 057 892 30 586
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите