Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 22. júnu 2012

26. júna 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 22. júna 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR najmä v dôsledku predaja zlatých mincí, ktorý uskutočnili tri centrálne banky Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 2,5 mld. EUR na 229,5 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
21. júna 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 2,4 mld. USD 1,6 mld. USD
21. júna 2012 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 6,3 mld. USD 9,9 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1 mld. EUR na 322,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,2 mld. EUR na 890,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 42,9 mld. EUR na 150,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 1,5 mld. EUR na 253,5 mld. EUR. V stredu 20. júna 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 131,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 167,3 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 212 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 210,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,5 mld. EUR (v porovnaní s 3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 775,3 mld. EUR (v porovnaní so 741,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 280,3 mld. EUR v dôsledku nákupov vyrovnaných v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov, ktorých hodnota prevýšila hodnotu cenných papierov splatených počas týždňa v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 22. júna 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 210,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 56,1 mld. EUR a 13,5 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 53,9 mld. EUR na 97 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 432 701 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 246 984 463
2.1 Pohľadávky voči MMF 86 492 −89
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 160 492 552
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 48 933 773
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 295 683
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 295 683
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 240 525 34 236
5.1 Hlavné refinančné operácie 167 253 35 506
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 071 547 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 470 −1 508
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 255 238
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 186 432 −5 289
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 602 442 −874
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 280 340 121
7.2 Ostatné cenné papiere 322 102 −995
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 587 0
9 Ostatné aktíva 250 994 596
Úhrn aktív 3 057 892 30 586
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 890 327 −1 181
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 084 056 −21 184
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 97 022 −53 879
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 775 263 34 072
2.3 Termínované vklady 210 500 −1 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 271 123
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 843 −103
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 161 354 42 249
5.1 Verejná správa 150 604 42 920
5.2 Ostatné záväzky 10 750 −671
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 149 718 10 946
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 944 72
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 786 −1 363
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 786 −1 363
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 716 0
10 Ostatné pasíva 216 955 1 151
11 Účty precenenia 399 445 0
12 Kapitál a rezervy 85 748 0
Úhrn pasív 3 057 892 30 586
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá