Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 22. junija 2012

26. junij 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 22. junija 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR, kar je predvsem posledica prodaje zlatih kovancev treh centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 2,5 milijarde EUR na 229,5 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
21. junij 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 2,4 mrd USD 1,6 mrd USD
21. junij 2012 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 6,3 mrd USD 9,9 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1 milijardo EUR na 322,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 890,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 42,9 milijarde EUR na 150,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 1,5 milijarde EUR na 253,5 milijarde EUR. V sredo, 20. junija 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 131,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 167,3 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 212 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 210,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,5 milijarde EUR (v primerjavi s 3 milijardami EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 775,3 milijarde EUR (v primerjavi s 741,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 280,3 milijarde EUR. Povečanje je rezultat poravnanih nakupov tekom tedna v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic, ki so več kot odtehtali zapadlost vrednostnih papirjev v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 22. junija 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 210,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 56,1 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 13,5 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 53,9 milijarde EUR na 97 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 432.701 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 246.984 463
2.1 Terjatve do MDS 86.492 −89
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 160.492 552
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 48.933 773
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.295 683
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.295 683
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.240.525 34.236
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 167.253 35.506
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.071.547 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.470 −1.508
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 255 238
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 186.432 −5.289
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 602.442 −874
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 280.340 121
7.2 Drugi vrednostni papirji 322.102 −995
8 Dolg širše države v EUR 30.587 0
9 Druga sredstva 250.994 596
Skupaj sredstva 3.057.892 30.586
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 890.327 −1.181
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.084.056 −21.184
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 97.022 −53.879
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 775.263 34.072
2.3 Vezane vloge 210.500 −1.500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.271 123
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.843 −103
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 161.354 42.249
5.1 Širša država 150.604 42.920
5.2 Druge obveznosti 10.750 −671
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 149.718 10.946
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.944 72
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.786 −1.363
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.786 −1.363
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.716 0
10 Druge obveznosti 216.955 1.151
11 Računi prevrednotenja 399.445 0
12 Kapital in rezerve 85.748 0
Skupaj obveznosti 3.057.892 30.586
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije