Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 22 juni 2012

26 juni 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 22 juni 2012 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) huvudsakligen en försäljning av guldmynt av tre centralbanker i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 2,5 miljarder EUR till 229,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
21 juni 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 2,4 miljarder USD 1,6 miljarder USD
21 juni 2012 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 6,3 miljarder USD 9,9 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1 miljard EUR till 322,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 890,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 42,9 miljarder EUR till 150,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 253,5 miljarder EUR. Onsdagen den 20 juni 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 131,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 167,3 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 212 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 210,5 miljarder EUR, erhölls med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1,5 miljarder EUR (jämfört med 3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 775,3 miljarder EUR (jämfört med 741,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 280,3 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer, som mer än uppvägde inlösen av värdepapper inom det första programmet för köp av säkerställda obligationer under veckan. Under den vecka som slutade den 22 juni 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 210,7 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 56,1 miljarder EUR respektive 13,5 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 53,9 miljarder EUR till 97 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 432.701 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 246.984 463
2.1 Fordringar på IMF 86.492 −89
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 160.492 552
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 48.933 773
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.295 683
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.295 683
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.240.525 34.236
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 167.253 35.506
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.071.547 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.470 −1.508
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 255 238
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 186.432 −5.289
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 602.442 −874
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 280.340 121
7.2 Andra värdepapper 322.102 −995
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.587 0
9 Övriga tillgångar 250.994 596
Summa tillgångar 3.057.892 30.586
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 890.327 −1.181
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.084.056 −21.184
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 97.022 −53.879
2.2 Inlåningsfacilitet 775.263 34.072
2.3 Inlåning med fast löptid 210.500 −1.500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.271 123
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.843 −103
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 161.354 42.249
5.1 Offentliga sektorn 150.604 42.920
5.2 Övriga skulder 10.750 −671
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 149.718 10.946
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.944 72
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.786 −1.363
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.786 −1.363
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.716 0
10 Övriga skulder 216.955 1.151
11 Värderegleringskonton 399.445 0
12 Eget kapital 85.748 0
Summa skulder 3.057.892 30.586
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media