Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 22. jūnijā

2012.26.06.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 22. jūnijā, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) samazinājums par 1 milj. euro galvenokārt skaidrojams ar triju Eurosistēmas centrālo banku veikto zelta monētu pārdošanu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 229.5 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 21. jūnijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 2.4 mljrd. ASV dolāru 1.6 mljrd. ASV dolāru
2012. gada 21. jūnijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 6.3 mljrd. ASV dolāru 9.9 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 322.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 890.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 42.9 mljrd. euro (līdz 150.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 253.5 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 20. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 131.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 167.3 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 212 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 210.5 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 775.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 741.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 280.3 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veiktajiem pirkumiem nedēļas laikā, kas ar uzviju kompensēja pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros dzēstos vērtspapīrus. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 22. jūnijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 210.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 56.1 mljrd. euro un 13.5 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 53.9 mljrd. euro (līdz 97 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 432,701 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 246,984 463
2.1 SVF debitoru parādi 86,492 −89
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 160,492 552
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 48,933 773
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,295 683
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,295 683
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,240,525 34,236
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 167,253 35,506
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,071,547 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,470 −1,508
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 255 238
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 186,432 −5,289
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 602,442 −874
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 280,340 121
7.2 Pārējie vērtspapīri 322,102 −995
8 Valdības parāds euro 30,587 0
9 Pārējie aktīvi 250,994 596
Kopā aktīvi 3,057,892 30,586
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 890,327 −1,181
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,084,056 −21,184
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 97,022 −53,879
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 775,263 34,072
2.3 Termiņnoguldījumi 210,500 −1,500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,271 123
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,843 −103
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 161,354 42,249
5.1 Saistības pret valdību 150,604 42,920
5.2 Pārējās saistības 10,750 −671
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 149,718 10,946
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,944 72
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,786 −1,363
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,786 −1,363
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,716 0
10 Pārējās saistības 216,955 1,151
11 Pārvērtēšanas konti 399,445 0
12 Kapitāls un rezerves 85,748 0
Kopā pasīvi 3,057,892 30,586
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem