Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 22. červnu 2012

26. června 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 22. června 2012 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR především prodeji zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 2,5 mld. EUR na 229,5 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
21. června 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 2,4 mld. USD 1,6 mld. USD
21. června 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 6,3 mld. USD 9,9 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1 mld. EUR na 322,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) poklesla o 1,2 mld. EUR na 890,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 42,9 mld. EUR na 150,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 1,5 mld. EUR na 253,5 mld. EUR. Ve středu 20. června 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 131,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 167,3 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 212 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 210,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,5 mld. EUR (oproti 3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 775,3 mld. EUR (oproti 741,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 280,3 mld. EUR. Tento nárůst byl výsledkem nákupů vypořádaných v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů, které více než kompenzovaly splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů ve sledovaném týdnu. V týdnu končícím 22. června 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 210,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 56,1 mld. EUR, resp. 13,5 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 53,9 mld. EUR na 97 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 432 701 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 246 984 463
2.1 Pohledávky za MMF 86 492 −89
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 160 492 552
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 48 933 773
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 295 683
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 295 683
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 240 525 34 236
5.1 Hlavní refinanční operace 167 253 35 506
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 071 547 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 470 −1 508
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 255 238
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 186 432 −5 289
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 602 442 −874
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 280 340 121
7.2 Ostatní cenné papíry 322 102 −995
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 587 0
9 Ostatní aktiva 250 994 596
Aktiva celkem 3 057 892 30 586
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 890 327 −1 181
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 084 056 −21 184
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 97 022 −53 879
2.2 Vkladová facilita 775 263 34 072
2.3 Termínované vklady 210 500 −1 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 271 123
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 843 −103
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 161 354 42 249
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 150 604 42 920
5.2 Ostatní závazky 10 750 −671
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 149 718 10 946
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 944 72
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 786 −1 363
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 786 −1 363
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 716 0
10 Ostatní pasiva 216 955 1 151
11 Účty přecenění 399 445 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 748 0
Pasiva celkem 3 057 892 30 586
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média