Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 22 czerwca 2012 r.

26 czerwca 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 22 czerwca 2012 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln EUR wynikał głównie ze sprzedaży złotych monet przez trzy banki centralne Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 2,5 mld EUR do poziomu 229,5 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
21 czerwca 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 2,4 mld USD 1,6 mld USD
21 czerwca 2012 r. 84-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 6,3 mld USD 9,9 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1 mld EUR do poziomu 322,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,2 mld EUR do poziomu 890,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 42,9 mld EUR do poziomu 150,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 1,5 mld EUR do poziomu 253,5 mld EUR. W środę 20 czerwca 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 131,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 167,3 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 212 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 210,5 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,5 mld EUR (wobec 3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 775,3 mld EUR (wobec 741,2 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,1 mld EUR do poziomu 280,3 mld EUR. Wzrost ten wynikał z rozliczonych zakupów w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych, które z nadwyżką skompensowały wykazany w tym tygodniu wykup papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 22 czerwca 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 210,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 56,1 mld EUR i 13,5 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 53,9 mld EUR do poziomu 97 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 432.701 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 246.984 463
2.1 Należności od MFW 86.492 −89
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 160.492 552
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 48.933 773
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.295 683
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.295 683
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.240.525 34.236
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 167.253 35.506
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.071.547 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.470 −1.508
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 255 238
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 186.432 −5.289
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 602.442 −874
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 280.340 121
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 322.102 −995
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.587 0
9 Pozostałe aktywa 250.994 596
Aktywa razem 3.057.892 30.586
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 890.327 −1.181
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.084.056 −21.184
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 97.022 −53.879
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 775.263 34.072
2.3 Depozyty terminowe 210.500 −1.500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.271 123
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.843 −103
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 161.354 42.249
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 150.604 42.920
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.750 −671
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 149.718 10.946
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.944 72
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.786 −1.363
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.786 −1.363
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.716 0
10 Pozostałe pasywa 216.955 1.151
11 Różnice z wyceny 399.445 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.748 0
Pasywa razem 3.057.892 30.586
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami