SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 22. juni 2012

26. juni 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 22. juni 2012, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Faldet afspejlede primært tre centralbanker i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 2,5 mia. euro til 229,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
21. juni 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 2,4 mia. USD 1,6 mia.
21. juni 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 6,3 mia. USD 9,9 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1 mia. euro til 322,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,2 mia. euro til 890,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 42,9 mia. euro til 150,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 1,5 mia. euro til 253,5 mia. euro. Onsdag den 20. juni 2012 udløb en primær markedsoperation på 131,7 mia. euro, og en ny på 167,3 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 212 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til en værdi af 210,5 mia. euro med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,5 mia. euro (mod 3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 775,3 mia. euro (mod 741,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,1 mia. euro til 280,3 mia. euro. Denne stigning skyldtes afviklede opkøb under det andet program til opkøb af covered bonds, som mere end opvejede indfrielsen af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 22. juni 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 210,7 mia. euro, mens værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 56,1 mia. euro og 13,5 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 53,9 mia. euro til 97 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 432.701 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 246.984 463
2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.492 −89
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 160.492 552
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 48.933 773
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.295 683
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.295 683
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.240.525 34.236
5.1 Primære markedsoperationer 167.253 35.506
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.071.547 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.470 −1.508
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 255 238
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 186.432 −5.289
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 602.442 −874
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 280.340 121
7.2 Andre værdipapirer 322.102 −995
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.587 0
9 Andre aktiver 250.994 596
Aktiver i alt 3.057.892 30.586
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 890.327 −1.181
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.084.056 −21.184
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 97.022 −53.879
2.2 Indlånsfacilitet 775.263 34.072
2.3 Indskud med fast løbetid 210.500 −1.500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.271 123
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.843 −103
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 161.354 42.249
5.1 Offentlig forvaltning og service 150.604 42.920
5.2 Andre forpligtelser 10.750 −671
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 149.718 10.946
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.944 72
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.786 −1.363
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.786 −1.363
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.716 0
10 Andre forpligtelser 216.955 1.151
11 Revalueringskonti 399.445 0
12 Kapital og reserver 85.748 0
Passiver i alt 3.057.892 30.586
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt