Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 22 juni 2012

26 juni 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 22 juni 2012 was de daling van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de verkoop van gouden munten door drie centrale banken van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 2,5 miljard naar EUR 229,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
21 juni 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 2,4 miljard USD 1,6 miljard
21 juni 2012 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 6,3 miljard USD 9,9 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1 miljard naar EUR 322,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,2 miljard naar EUR 890,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 42,9 miljard naar EUR 150,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 1,5 miljard naar EUR 253,5 miljard. Op woensdag 20 juni 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 131,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 167,3 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 212 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 210,5 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,5 miljard (vergeleken met EUR 3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 775,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 741,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 280,3 miljard. Deze stijging was het gevolg van de aankopen die in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties werden verrekend, die de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties gedurende de week, ruimschoots compenseerden. In de week die eindigde op 22 juni 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 210,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 56,1 miljard en EUR 13,5 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 53,9 miljard naar EUR 97 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 432.701 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 246.984 463
2.1 Vorderingen op het IMF 86.492 −89
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 160.492 552
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 48.933 773
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.295 683
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.295 683
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.240.525 34.236
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 167.253 35.506
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.071.547 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.470 −1.508
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 255 238
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 186.432 −5.289
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 602.442 −874
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 280.340 121
7.2 Overige waardepapieren 322.102 −995
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.587 0
9 Overige activa 250.994 596
Totaal activa 3.057.892 30.586
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 890.327 −1.181
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.084.056 −21.184
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 97.022 −53.879
2.2 Depositofaciliteit 775.263 34.072
2.3 Termijndeposito's 210.500 −1.500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.271 123
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.843 −103
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 161.354 42.249
5.1 Overheid 150.604 42.920
5.2 Overige verplichtingen 10.750 −671
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 149.718 10.946
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.944 72
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.786 −1.363
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.786 −1.363
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.716 0
10 Overige passiva 216.955 1.151
11 Herwaarderingsrekeningen 399.445 0
12 Kapitaal en reserves 85.748 0
Totaal passiva 3.057.892 30.586
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media