Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 september 2011

20 september 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 16 september 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1 miljard EUR till 177,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och en likvidiserande transaktion i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Startdatum Typ av transaktion Nytt belopp
15 september 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 0,6 miljarder USD

Den likvidiserande transaktionen genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 335,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 852,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 5,4 miljarder EUR till 40,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 78,5 miljarder EUR till 270 miljarder EUR. Onsdagen den 14 september 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 115,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 163,8 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 75,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 54,2 miljarder EUR. På onsdagen förföll även inlåning med fast löptid till ett belopp på 129 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 143 miljarder EUR, med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1,2 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 111,5 miljarder EUR (jämfört med 181,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 9,6 miljarder EUR till 212 miljarder EUR. Denna ökning berodde på nettoresultatet av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet och inlösen av värdepapper i programmet för köp av säkerställda obligationer. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 152,7 miljarder EUR respektive 59,4 miljarder EUR den vecka som slutade den 16 september 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 102,3 miljarder EUR till 241,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 363.249 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 213.907 −428
2.1 Fordringar på IMF 77.177 537
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 136.730 −965
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 29.754 670
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.846 1.068
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.846 1.068
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 534.638 27.119
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 163.768 48.359
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 369.636 −22.419
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.215 1.196
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 19 −17
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 52.229 4.205
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 547.128 7.910
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 212.022 9.598
7.2 Andra värdepapper 335.106 −1.688
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.949 4
9 Övriga tillgångar 339.021 7.809
Summa tillgångar 2.134.721 48.356
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 852.676 −550
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 506.203 50.923
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 241.536 102.275
2.2 Inlåningsfacilitet 111.514 −70.273
2.3 Inlåning med fast löptid 143.000 14.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 10.153 4.921
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.721 165
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 48.979 −5.336
5.1 Offentliga sektorn 40.277 −5.365
5.2 Övriga skulder 8.702 30
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 52.109 5.116
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.056 −390
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.526 −415
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.526 −415
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.170 0
10 Övriga skulder 207.142 −1.156
11 Värderegleringskonton 316.657 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.134.721 48.356
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media