Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 16 септември 2011 г.

20 септември 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 16 септември 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 1 млрд. евро до 177,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции и на една операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Начална дата Вид транзакция Нова сума
15 септември 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,6 млрд. щатски долара

Транзакцията по предоставяне на ликвидност е извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,7 млрд. евро до 335,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,6 млрд. евро до 852,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 5,4 млрд. евро до 40,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 78,5 млрд. евро до 270 млрд. евро. На 14 септември 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 115,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 163,8 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 75,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 54,2 млрд. евро. Също в сряда настъпи падежът на срочни депозити в размер на 129 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 143 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,2 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 111,5 млрд. евро (при 181,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 9,6 млрд. евро до 212 млрд. евро. Увеличението се дължи на нетния резултат от заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на изплащането на ценни книжа по програмата за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 16 септември 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 152,7 млрд. евро и 59,4 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 102,3 млрд. евро до 241,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 363 249 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 213 907 −428
2.1 Вземания от МВФ 77 177 537
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 136 730 −965
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 29 754 670
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 846 1 068
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 846 1 068
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 534 638 27 119
5.1 Основни операции по рефинансиране 163 768 48 359
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 369 636 −22 419
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 215 1 196
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 19 −17
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 52 229 4 205
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 547 128 7 910
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 212 022 9 598
7.2 Други ценни книжа 335 106 −1 688
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 949 4
9 Други активи 339 021 7 809
Общо активи 2 134 721 48 356
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 852 676 −550
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 506 203 50 923
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 241 536 102 275
2.2 Депозитно улеснение 111 514 −70 273
2.3 Срочни депозити 143 000 14 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 10 153 4 921
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 721 165
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 48 979 −5 336
5.1 Сектор „Държавно управление“ 40 277 −5 365
5.2 Други задължения 8 702 30
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 52 109 5 116
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 056 −390
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 526 −415
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 526 −415
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 170 0
10 Други задължения 207 142 −1 156
11 Сметки за преоценка 316 657 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 134 721 48 356
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите