Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 september 2011

20 september 2011

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 16 september 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1 miljard naar EUR 177,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties
Begindatum Type transactie Nieuw bedrag
15 september 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,6 miljard

De liquiditeitsverschaffende transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,7 miljard naar EUR 335,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 852,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 5,4 miljard naar EUR 40,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 78,5 miljard naar EUR 270 miljard. Op woensdag 14 september 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 115,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 163,8 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 75,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 54,2 miljard verrekend. Eveneens op woensdag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 129 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 143 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,2 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 111,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 181,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 9,6 miljard naar EUR 212 miljard. Deze stijging was het gevolg van het nettoresultaat van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en de aflossing van waardepapieren aangehouden in het kader van het aankoopprogramma voor gedekte obligaties. In de week die eindigde op 16 september 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 152,7 miljard, en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 59,4 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 102,3 miljard naar EUR 241,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 363.249 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 213.907 −428
2.1 Vorderingen op het IMF 77.177 537
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 136.730 −965
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 29.754 670
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.846 1.068
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.846 1.068
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 534.638 27.119
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 163.768 48.359
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 369.636 −22.419
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.215 1.196
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 19 −17
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 52.229 4.205
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 547.128 7.910
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 212.022 9.598
7.2 Overige waardepapieren 335.106 −1.688
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.949 4
9 Overige activa 339.021 7.809
Totaal activa 2.134.721 48.356
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 852.676 −550
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 506.203 50.923
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 241.536 102.275
2.2 Depositofaciliteit 111.514 −70.273
2.3 Termijndeposito's 143.000 14.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 10.153 4.921
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.721 165
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 48.979 −5.336
5.1 Overheid 40.277 −5.365
5.2 Overige verplichtingen 8.702 30
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 52.109 5.116
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.056 −390
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.526 −415
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.526 −415
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.170 0
10 Overige passiva 207.142 −1.156
11 Herwaarderingsrekeningen 316.657 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.134.721 48.356
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media