Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 września 2011 r.

20 września 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 16 września 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1 mld euro do poziomu 177,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zasilającej w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje zasilające w płynność w dolarach amerykańskich
Data rozpoczęcia Rodzaj transakcji Nowa kwota
15 września 2011 Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 0,6 mld USD

Transakcja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,7 mld euro do poziomu 335,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,6 mld euro do poziomu 852,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 5,4 mld euro do poziomu 40,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 78,5 mld euro do poziomu 270 mld euro. W środę 14 września 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 115,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 163,8 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 75,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 54,2 mld euro. Również w środę przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 129 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 143 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,2 mld euro (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 111,5 mld euro (wobec 181,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 9,6 mld euro do poziomu 212 mld euro. Był to wynik netto rozliczonych zakupów przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz wykupu papierów wartościowych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 16 września 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 152,7 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 59,4 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 102,3 mld euro do poziomu 241,5 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 363.249 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 213.907 −428
2.1 Należności od MFW 77.177 537
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 136.730 −965
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 29.754 670
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.846 1.068
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.846 1.068
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 534.638 27.119
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 163.768 48.359
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 369.636 −22.419
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.215 1.196
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 19 −17
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 52.229 4.205
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 547.128 7.910
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 212.022 9.598
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 335.106 −1.688
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.949 4
9 Pozostałe aktywa 339.021 7.809
Aktywa razem 2.134.721 48.356
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 852.676 −550
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 506.203 50.923
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 241.536 102.275
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 111.514 −70.273
2.3 Depozyty terminowe 143.000 14.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 10.153 4.921
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.721 165
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 48.979 −5.336
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 40.277 −5.365
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.702 30
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 52.109 5.116
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.056 −390
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.526 −415
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.526 −415
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.170 0
10 Pozostałe pasywa 207.142 −1.156
11 Różnice z wyceny 316.657 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.134.721 48.356
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami