Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. septembru 2011

20. septembra 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 16. septembra 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 1 mld. EUR na 177,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Deň začatia Druh obchodu Nová suma
15. september 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,6 mld. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,7 mld. EUR na 335,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,6 mld. EUR na 852,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 5,4 mld. EUR na 40,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 78,5 mld. EUR na 270 mld. EUR. V stredu 14. septembra 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 115,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 163,8 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 75,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 54,2 mld. EUR. V stredu boli zároveň splatné termínované vklady vo výške 129 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 143 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,2 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovou úrovňou v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 111,5 mld. EUR (v porovnaní so 181,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku čistého výsledku vyrovnaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a splatenia cenných papierov v rámci programu nákupu krytých dlhopisov zvýšil o 9,6 mld. EUR na 212 mld. EUR. V týždni končiacom sa 16. septembra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 152,7 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,4 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 102,3 mld. EUR na 241,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 363 249 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 213 907 −428
2.1 Pohľadávky voči MMF 77 177 537
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 136 730 −965
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 29 754 670
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 846 1 068
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 846 1 068
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 534 638 27 119
5.1 Hlavné refinančné operácie 163 768 48 359
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 369 636 −22 419
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 215 1 196
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 19 −17
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 52 229 4 205
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 547 128 7 910
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 212 022 9 598
7.2 Ostatné cenné papiere 335 106 −1 688
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 949 4
9 Ostatné aktíva 339 021 7 809
Úhrn aktív 2 134 721 48 356
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 852 676 −550
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 506 203 50 923
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 241 536 102 275
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 111 514 −70 273
2.3 Termínované vklady 143 000 14 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 10 153 4 921
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 721 165
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 48 979 −5 336
5.1 Verejná správa 40 277 −5 365
5.2 Ostatné záväzky 8 702 30
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 52 109 5 116
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 056 −390
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 526 −415
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 526 −415
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 170 0
10 Ostatné pasíva 207 142 −1 156
11 Účty precenenia 316 657 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 134 721 48 356
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá