Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 16. septembrī

2011. gada 20. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 16. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošas operācijas ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 177.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Sākuma datums Darījuma veids Darījuma apjoms
2011. gada 15. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.6 mljrd. ASV dolāru

Šo likviditāti palielinošo darījumu Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 335.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 852.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.4 mljrd. euro (līdz 40.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 78.5 mljrd. euro (līdz 270 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 14. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 115.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 163.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 75.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 54.2 mljrd. euro apmērā. Trešdien arī termiņnoguldījumiem 129 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 143 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 111.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 181.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 9.6 mljrd. euro (līdz 212 mljrd. euro). Šāds pieaugums radās sakarā ar "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu neto rezultātu un vērtspapīru dzēšanu "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 16. septembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 152.7 mljrd. euro un 59.4 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 102.3 mljrd. euro (līdz 241.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 363,249 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 213,907 −428
2.1 SVF debitoru parādi 77,177 537
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 136,730 −965
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29,754 670
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,846 1,068
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,846 1,068
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 534,638 27,119
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 163,768 48,359
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 369,636 −22,419
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,215 1,196
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 19 −17
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 52,229 4,205
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 547,128 7,910
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 212,022 9,598
7.2 Pārējie vērtspapīri 335,106 −1,688
8 Valdības parāds euro 33,949 4
9 Pārējie aktīvi 339,021 7,809
Kopā aktīvi 2,134,721 48,356
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 852,676 −550
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 506,203 50,923
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 241,536 102,275
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 111,514 −70,273
2.3 Termiņnoguldījumi 143,000 14,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 10,153 4,921
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,721 165
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 48,979 −5,336
5.1 Saistības pret valdību 40,277 −5,365
5.2 Pārējās saistības 8,702 30
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 52,109 5,116
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,056 −390
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,526 −415
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,526 −415
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,170 0
10 Pārējās saistības 207,142 −1,156
11 Pārvērtēšanas konti 316,657 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,134,721 48,356
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem