Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. septembra 2011

20. september 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. septembra 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 1 milijardo EUR na 177,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum začetka Vrsta transakcije Novi znesek
15. september 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,6 mrd USD

Transakcijo za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,7 milijarde EUR na 335,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 852,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 5,4 milijarde EUR na 40,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 78,5 milijarde EUR na 270 milijard EUR. V sredo, 14. septembra 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 115,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 163,8 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 75,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 54,2 milijarde EUR. Prav tako so v sredo zapadle vezane vloge v višini 129 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 143 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,2 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 111,5 milijarde EUR (v primerjavi s 181,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 9,6 milijarde EUR na 212 milijard EUR. Povečanje je neto rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev ter zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 16. septembra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 152,7 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 59,4 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 102,3 milijarde EUR na 241,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 363.249 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 213.907 −428
2.1 Terjatve do MDS 77.177 537
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 136.730 −965
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 29.754 670
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.846 1.068
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.846 1.068
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 534.638 27.119
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 163.768 48.359
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 369.636 −22.419
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.215 1.196
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 19 −17
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 52.229 4.205
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 547.128 7.910
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 212.022 9.598
7.2 Drugi vrednostni papirji 335.106 −1.688
8 Dolg širše države v EUR 33.949 4
9 Druga sredstva 339.021 7.809
Skupaj sredstva 2.134.721 48.356
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 852.676 −550
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 506.203 50.923
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 241.536 102.275
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 111.514 −70.273
2.3 Vezane vloge 143.000 14.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 10.153 4.921
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.721 165
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 48.979 −5.336
5.1 Širša država 40.277 −5.365
5.2 Druge obveznosti 8.702 30
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 52.109 5.116
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.056 −390
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.526 −415
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.526 −415
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.170 0
10 Druge obveznosti 207.142 −1.156
11 Računi prevrednotenja 316.657 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.134.721 48.356
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije