Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 16ης Σεπτεμβρίου 2011

20 Σεπτεμβρίου 2011

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 16 Σεπτεμβρίου 2011, ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 1 δισεκ. ευρώ σε 177,9 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω μιας πράξης παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ
Ημερομηνία έναρξης Είδος πράξης Νέο ποσό
15 Σεπτεμβρίου 2011 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 0,6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Η συναλλαγή παροχής ρευστότητας διενεργήθηκε από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 1,7 δισεκ. ευρώ σε 335,1 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,6 δισεκ. ευρώ σε 852,7 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 5,4 δισεκ. ευρώ σε 40,3 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 78,5 δισεκ. ευρώ σε 270 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 115,4 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 163,8 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 75,8 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 54,2 δισεκ. ευρώ. Επίσης, την Τετάρτη έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 129 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 143 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 1,2 δισεκ. ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 111,5 δισεκ. ευρώ (έναντι 181,8 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 9,6 δισεκ. ευρώ σε 212 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο καθαρό αποτέλεσμα του διακανονισμού αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και της εξόφλησης τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 16 Σεπτεμβρίου 2011 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 152,7 δισεκ. ευρώ και 59,4 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα δύο χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 102,3 δισεκ. ευρώ σε 241,5 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 363.249 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 213.907 −428
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 77.177 537
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 136.730 −965
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 29.754 670
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.846 1.068
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 20.846 1.068
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 534.638 27.119
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 163.768 48.359
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 369.636 −22.419
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 1.215 1.196
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 19 −17
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 52.229 4.205
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 547.128 7.910
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 212.022 9.598
7.2 Λοιποί τίτλοι 335.106 −1.688
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 33.949 4
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 339.021 7.809
Σύνολο ενεργητικού 2.134.721 48.356
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 852.676 −550
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 506.203 50.923
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 241.536 102.275
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 111.514 −70.273
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 143.000 14.000
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 10.153 4.921
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 3.721 165
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 48.979 −5.336
5.1 Γενική κυβέρνηση 40.277 −5.365
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.702 30
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 52.109 5.116
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.056 −390
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.526 −415
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.526 −415
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 52.170 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 207.142 −1.156
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 316.657 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 81.481 0
Σύνολο παθητικού 2.134.721 48.356
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου