SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16. september 2011

20. september 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. september 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1 mia. euro til 177,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetsoperationer i amerikanske dollar
Startdato Transaktionstype Nyt beløb
15. september 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,6 mia.

Denne likviditetstilførende operation blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve System.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.2), faldt med 1,7 mia. euro til 335,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,6 mia. euro til 852,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 5,4 mia. euro til 40,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 78,5 mia. euro til 270 mia. euro. Onsdag den 14. september 2011 udløb en primær markedsoperation på 115,4 mia. euro, og en ny på 163,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 75,8 mia. euro, og en ny på 54,2 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb også tidsindskud til en værdi af 129 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 143 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,2 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 111,5 mia. euro (mod 181,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 9,6 mia. euro til 212 mia. euro. Denne stigning skyldtes nettoresultatet af afviklede opkøb under Securities Markets Programme og indfrielsen af værdipapirer opkøbt under programmet til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 16. september 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 152,7 mia. euro og 59,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 102,3 mia. euro til 241,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 363.249 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 213.907 −428
2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.177 537
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 136.730 −965
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 29.754 670
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.846 1.068
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.846 1.068
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 534.638 27.119
5.1 Primære markedsoperationer 163.768 48.359
5.2 Langfristede markedsoperationer 369.636 −22.419
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.215 1.196
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 19 −17
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 52.229 4.205
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 547.128 7.910
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 212.022 9.598
7.2 Andre værdipapirer 335.106 −1.688
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.949 4
9 Andre aktiver 339.021 7.809
Aktiver i alt 2.134.721 48.356
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 852.676 −550
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 506.203 50.923
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 241.536 102.275
2.2 Indlånsfacilitet 111.514 −70.273
2.3 Indskud med fast løbetid 143.000 14.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 10.153 4.921
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.721 165
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 48.979 −5.336
5.1 Offentlig forvaltning og service 40.277 −5.365
5.2 Andre forpligtelser 8.702 30
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 52.109 5.116
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.056 −390
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.526 −415
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.526 −415
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.170 0
10 Andre forpligtelser 207.142 −1.156
11 Revalueringskonti 316.657 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.134.721 48.356
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt