Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. září 2011

20. září 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. září 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 1 mld. EUR na 177,9 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Nová částka
15. září 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,6 mld. USD

Tuto transakci na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,7 mld. EUR na 335,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 0,6 mld. EUR na 852,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 5,4 mld. EUR na 40,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 78,5 mld. EUR na 270 mld. EUR. Ve středu 14. září 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 115,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 163,8 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 75,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 54,2 mld. EUR. Rovněž ve středu byly splatné termínované vklady o objemu 129 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 143 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,2 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 111,5 mld. EUR (oproti 181,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 9,6 mld. EUR na 212 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu je čistý výsledek vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů a splacení cenných papírů v rámci programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 16. září 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 152,7 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 59,4 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 102,3 mld. EUR na 241,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 363 249 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 213 907 −428
2.1 Pohledávky za MMF 77 177 537
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 136 730 −965
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 29 754 670
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 846 1 068
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 846 1 068
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 534 638 27 119
5.1 Hlavní refinanční operace 163 768 48 359
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 369 636 −22 419
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 215 1 196
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 19 −17
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 52 229 4 205
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 547 128 7 910
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 212 022 9 598
7.2 Ostatní cenné papíry 335 106 −1 688
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 949 4
9 Ostatní aktiva 339 021 7 809
Aktiva celkem 2 134 721 48 356
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 852 676 −550
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 506 203 50 923
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 241 536 102 275
2.2 Vkladová facilita 111 514 −70 273
2.3 Termínované vklady 143 000 14 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 10 153 4 921
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 721 165
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 48 979 −5 336
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 40 277 −5 365
5.2 Ostatní závazky 8 702 30
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 52 109 5 116
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 056 −390
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 526 −415
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 526 −415
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 170 0
10 Ostatní pasiva 207 142 −1 156
11 Účty přecenění 316 657 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 134 721 48 356
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média