Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 10 декември 2010 г.

14 декември 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 29 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 10 декември 2010 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2009 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,4 млрд. евро до 176,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
9 декември 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 60 млн. щатски долара 60 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. евро до 321,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 4 млрд. евро до 828,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 4,8 млрд. евро до 96,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 80,5 млрд. евро до 454,2 млрд. евро. На 8 декември 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 179,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 197,3 млрд. евро. В същия ден настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 63,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 68,1 млрд. евро. Също в сряда, 8 декември 2010 г., настъпи падежът на срочни депозити в размер на 67 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 69 млрд. евро.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 2,7 млрд. евро до 132,8 млрд. евро в резултат на заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 10 декември 2010 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 71,8 млрд. евро и 60,9 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,6 млрд. евро (при 0,9 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 24,1 млрд. евро (при 84,8 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 82,2 млрд. евро до 268,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 383 −29
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 220 092 824
2.1 Вземания от МВФ 69 555 −72
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 150 537 896
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 803 152
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 260 678
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 260 678
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 547 560 21 768
5.1 Основни операции по рефинансиране 197 283 17 589
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 349 674 4 449
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 597 −268
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 5 −2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 33 941 961
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 454 180 3 531
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 132 753 2 667
7.2 Други ценни книжа 321 427 864
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 977 0
9 Други активи 281 466 −354
Общо активи 1 951 661 27 531
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 828 472 3 950
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 361 438 23 518
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 268 096 82 249
2.2 Депозитно улеснение 24 100 −60 750
2.3 Срочни депозити 69 000 2 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 242 19
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 673 −6 449
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 104 482 5 000
5.1 Сектор „Държавно управление“ 96 602 4 817
5.2 Други задължения 7 880 182
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 43 601 −227
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 103 −690
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 716 2 088
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 716 2 088
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 665 0
10 Други задължения 166 582 340
11 Сметки за преоценка 296 740 0
12 Капитал и резерви 78 189 2
Общо пасиви 1 951 661 27 531
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите