Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 10 grudnia 2010 r.

14 grudnia 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 10 grudnia 2010 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 29 mln euro wynikał ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2009 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld euro do poziomu 176,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
9 grudnia 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 60 mln USD 60 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 321,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 4 mld euro do poziomu 828,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 4,8 mld euro do poziomu 96,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 80,5 mld euro do poziomu 454,2 mld euro. W środę 8 grudnia 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 179,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 197,3 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 63,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 68,1 mld euro. Również w środę 8 grudnia 2010 r. przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 67 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 69 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 2,7 mld euro do poziomu 132,8 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 10 grudnia 2010 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 71,8 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,9 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,6 mld euro (wobec 0,9 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 24,1 mld euro (wobec 84,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 82,2 mld euro do poziomu 268,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.383 −29
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 220.092 824
2.1 Należności od MFW 69.555 −72
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 150.537 896
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.803 152
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.260 678
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 20.260 678
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 547.560 21.768
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 197.283 17.589
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 349.674 4.449
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 597 −268
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 5 −2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.941 961
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 454.180 3.531
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 132.753 2.667
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 321.427 864
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.977 0
9 Pozostałe aktywa 281.466 −354
Aktywa razem 1.951.661 27.531
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 828.472 3.950
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 361.438 23.518
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 268.096 82.249
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 24.100 −60.750
2.3 Depozyty terminowe 69.000 2.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 242 19
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.673 −6.449
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 104.482 5.000
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 96.602 4.817
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.880 182
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 43.601 −227
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.103 −690
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 13.716 2.088
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 13.716 2.088
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.665 0
10 Pozostałe pasywa 166.582 340
11 Różnice z wyceny 296.740 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.189 2
Pasywa razem 1.951.661 27.531
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami