Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 10 december 2010

14 december 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 10 december 2010 was de daling van EUR 29 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2009 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 176,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
9 december 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 60 miljoen USD 60 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 321,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4 miljard naar EUR 828,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 4,8 miljard naar EUR 96,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 80,5 miljard naar EUR 454,2 miljard. Op woensdag 8 december 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 179,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 197,3 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 63,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 68,1 miljard verrekend. Eveneens op woensdag 8 december 2010 vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 67 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 69 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 2,7 miljard naar EUR 132,8 miljard in verband met verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 10 december 2010 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en van de portefeuille in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve in totaal EUR 71,8 miljard respectievelijk EUR 60,9 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,6 miljard (vergeleken met EUR 0,9 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 24,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 84,8 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 82,2 miljard naar EUR 268,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.383 −29
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 220.092 824
2.1 Vorderingen op het IMF 69.555 −72
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 150.537 896
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.803 152
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.260 678
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.260 678
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 547.560 21.768
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 197.283 17.589
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 349.674 4.449
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 597 −268
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 5 −2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 33.941 961
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 454.180 3.531
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 132.753 2.667
7.2 Overige waardepapieren 321.427 864
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.977 0
9 Overige activa 281.466 −354
Totaal activa 1.951.661 27.531
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 828.472 3.950
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 361.438 23.518
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 268.096 82.249
2.2 Depositofaciliteit 24.100 −60.750
2.3 Termijndeposito's 69.000 2.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 242 19
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.673 −6.449
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 104.482 5.000
5.1 Overheid 96.602 4.817
5.2 Overige verplichtingen 7.880 182
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 43.601 −227
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.103 −690
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.716 2.088
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.716 2.088
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.665 0
10 Overige passiva 166.582 340
11 Herwaarderingsrekeningen 296.740 0
12 Kapitaal en reserves 78.189 2
Totaal passiva 1.951.661 27.531
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media