SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 10. december 2010

14. december 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 10. december 2010, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 29 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2009).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 176,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære operationer
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
9. december 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 60 mio. USD 60 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,9 mia. euro til 321,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4 mia. euro til 828,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 4,8 mia. euro til 96,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 80,5 mia. euro til 454,2 mia. euro. Onsdag den 8. december 2010 udløb en primær markedsoperation på 179,7 mia. euro, og en ny på 197,3 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 63,6 mia. euro, og en ny på 68,1 mia. euro blev afviklet. Ligeledes onsdag den 8. december 2010 udløb tidsindskud til en værdi af 67 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 69 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 2,7 mia. euro til 132,8 mia. euro som følge af afviklede opkøb under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 10. december 2010, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 71,8 mia. euro og 60,9 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,6 mia. euro (mod 0,9 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 24,1 mia. euro (mod 84,8 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 82,2 mia. euro til 268,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.383 −29
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 220.092 824
2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.555 −72
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 150.537 896
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.803 152
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.260 678
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.260 678
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 547.560 21.768
5.1 Primære markedsoperationer 197.283 17.589
5.2 Langfristede markedsoperationer 349.674 4.449
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 597 −268
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 5 −2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 33.941 961
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 454.180 3.531
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 132.753 2.667
7.2 Andre værdipapirer 321.427 864
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.977 0
9 Andre aktiver 281.466 −354
Aktiver i alt 1.951.661 27.531
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 828.472 3.950
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 361.438 23.518
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 268.096 82.249
2.2 Indlånsfacilitet 24.100 −60.750
2.3 Indskud med fast løbetid 69.000 2.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 242 19
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.673 −6.449
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 104.482 5.000
5.1 Offentlig forvaltning og service 96.602 4.817
5.2 Andre forpligtelser 7.880 182
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 43.601 −227
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.103 −690
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.716 2.088
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.716 2.088
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.665 0
10 Andre forpligtelser 166.582 340
11 Revalueringskonti 296.740 0
12 Kapital og reserver 78.189 2
Passiver i alt 1.951.661 27.531
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt