Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 10. decembra 2010

14. december 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 10. novembra 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 29 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2009).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 176,4 milijarde EUR.

Izredne operacije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
9. december 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 60 mio USD 60 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,9 milijarde EUR na 321,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4 milijarde EUR na 828,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 4,8 milijarde EUR na 96,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 80,5 milijarde EUR na 454,2 milijarde EUR. V sredo, 8. decembra 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 179,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 197,3 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla tudi operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 63,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 68,1 milijarde EUR. Prav tako v sredo, 8. decembra 2010 so zapadle vezane vloge v višini 67 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 69 milijard EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se potem, ko so bili poravnani nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, povečala za 2,7 milijarde EUR na 132,8 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 10. decembra 2010, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 71,8 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,9 milijarde EUR. Oba portfelja se obračunavata po načelu imetja vrednostnih papirjev do zapadlosti.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,6 milijarde EUR (v primerjavi z 0,9 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 24,1 milijarde EUR (v primerjavi z 84,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 82,2 milijarde EUR na 268,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.383 −29
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 220.092 824
2.1 Terjatve do MDS 69.555 −72
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 150.537 896
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.803 152
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.260 678
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.260 678
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 547.560 21.768
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 197.283 17.589
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 349.674 4.449
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 597 −268
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 5 −2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 33.941 961
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 454.180 3.531
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 132.753 2.667
7.2 Drugi vrednostni papirji 321.427 864
8 Dolg širše države v EUR 34.977 0
9 Druga sredstva 281.466 −354
Skupaj sredstva 1.951.661 27.531
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 828.472 3.950
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 361.438 23.518
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 268.096 82.249
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 24.100 −60.750
2.3 Vezane vloge 69.000 2.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 242 19
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.673 −6.449
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 104.482 5.000
5.1 Širša država 96.602 4.817
5.2 Druge obveznosti 7.880 182
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 43.601 −227
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.103 −690
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.716 2.088
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.716 2.088
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.665 0
10 Druge obveznosti 166.582 340
11 Računi prevrednotenja 296.740 0
12 Kapital in rezerve 78.189 2
Skupaj obveznosti 1.951.661 27.531
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije