Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 10ης Δεκεμβρίου 2010

14 Δεκεμβρίου 2010

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 10 Δεκεμβρίου 2010, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 29 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2009).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,4 δισεκ. ευρώ σε 176,4 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω συναλλαγών παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Έκτακτες συναλλαγές
Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
9 Δεκεμβρίου 2010 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 60 εκατ. δολάρια ΗΠΑ 60 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι συναλλαγές για την παροχή ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,9 δισεκ. ευρώ σε 321,4 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 4 δισεκ. ευρώ σε 828,5 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 4,8 δισεκ. ευρώ σε 96,6 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 80,5 δισεκ. ευρώ σε 454,2 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 179,7 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 197,3 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 63,6 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 68,1 δισεκ. ευρώ. Επίσης, την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010 έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 67 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 69 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 2,7 δισεκ. ευρώ σε 132,8 δισεκ. ευρώ λόγω του διακανονισμού αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 10 Δεκεμβρίου 2010 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 71,8 δισεκ. ευρώ και 60,9 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα δύο χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,6 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,9 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 24,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 84,8 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 82,2 δισεκ. ευρώ σε 268,1 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 334.383 −29
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 220.092 824
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 69.555 −72
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 150.537 896
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 24.803 152
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.260 678
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 20.260 678
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 547.560 21.768
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 197.283 17.589
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 349.674 4.449
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 597 −268
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 5 −2
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 33.941 961
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 454.180 3.531
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 132.753 2.667
7.2 Λοιποί τίτλοι 321.427 864
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 34.977 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 281.466 −354
Σύνολο ενεργητικού 1.951.661 27.531
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 828.472 3.950
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 361.438 23.518
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 268.096 82.249
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 24.100 −60.750
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 69.000 2.000
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 242 19
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 3.673 −6.449
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 104.482 5.000
5.1 Γενική κυβέρνηση 96.602 4.817
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.880 182
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 43.601 −227
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.103 −690
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 13.716 2.088
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 13.716 2.088
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 53.665 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 166.582 340
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 296.740 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 78.189 2
Σύνολο παθητικού 1.951.661 27.531
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου