Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 10. decembrī

2010. gada 14. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 10. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 29 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2009. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 176.4 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 9. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 60 milj. ASV dolāru 60 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 321.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4 mljrd. euro (līdz 828.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 4.8 mljrd. euro (līdz 96.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 80.5 mljrd. euro (līdz 454.2 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 8. decembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 179.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 197.3 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 63.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 68.1 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2010. gada 8. decembrī arī termiņnoguldījumiem 67 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 69 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.7 mljrd. euro (līdz 132.8 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 10. decembrī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 71.8 mljrd. euro un 60.9 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.9 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 24.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 84.8 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 82.2 mljrd. euro (līdz 268.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,383 −29
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 220,092 824
2.1 SVF debitoru parādi 69,555 −72
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 150,537 896
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,803 152
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,260 678
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,260 678
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 547,560 21,768
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 197,283 17,589
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 349,674 4,449
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 597 −268
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 5 −2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 33,941 961
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 454,180 3,531
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 132,753 2,667
7.2 Pārējie vērtspapīri 321,427 864
8 Valdības parāds euro 34,977 0
9 Pārējie aktīvi 281,466 −354
Kopā aktīvi 1,951,661 27,531
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 828,472 3,950
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 361,438 23,518
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 268,096 82,249
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 24,100 −60,750
2.3 Termiņnoguldījumi 69,000 2,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 242 19
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,673 −6,449
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 104,482 5,000
5.1 Saistības pret valdību 96,602 4,817
5.2 Pārējās saistības 7,880 182
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 43,601 −227
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,103 −690
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,716 2,088
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,716 2,088
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,665 0
10 Pārējās saistības 166,582 340
11 Pārvērtēšanas konti 296,740 0
12 Kapitāls un rezerves 78,189 2
Kopā pasīvi 1,951,661 27,531
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem