Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 10. prosinci 2010

14. prosince 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 10. prosince 2010 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 29 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2009).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,4 mld. EUR na 176,4 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné operace
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
9. prosince 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 60 mil. USD 60 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 321,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4 mld. EUR na 828,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 4,8 mld. EUR na 96,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 80,5 mld. EUR na 454,2 mld. EUR. Ve středu 8. prosince 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 179,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 197,3 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 63,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 68,1 mld. EUR. Rovněž ve středu 8. prosince 2010 byly splatné termínované vklady o objemu 67 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 69 mld. EUR se splatností jeden týden.

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 2,7 mld. EUR na 132,8 mld. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů. V týdnu končícím 10. prosince 2010 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 71,8 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,9 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do uplynutí doby splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,6 mld. EUR (oproti 0,9 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 24,1 mld. EUR (oproti 84,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 82,2 mld. EUR na 268,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 383 −29
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 220 092 824
2.1 Pohledávky za MMF 69 555 −72
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 150 537 896
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 803 152
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 260 678
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 260 678
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 547 560 21 768
5.1 Hlavní refinanční operace 197 283 17 589
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 349 674 4 449
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 597 −268
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 5 −2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 33 941 961
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 454 180 3 531
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 132 753 2 667
7.2 Ostatní cenné papíry 321 427 864
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 977 0
9 Ostatní aktiva 281 466 −354
Aktiva celkem 1 951 661 27 531
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 828 472 3 950
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 361 438 23 518
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 268 096 82 249
2.2 Vkladová facilita 24 100 −60 750
2.3 Termínované vklady 69 000 2 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 242 19
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 673 −6 449
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 104 482 5 000
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 96 602 4 817
5.2 Ostatní závazky 7 880 182
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 43 601 −227
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 103 −690
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 716 2 088
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 716 2 088
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 665 0
10 Ostatní pasiva 166 582 340
11 Účty přecenění 296 740 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 189 2
Pasiva celkem 1 951 661 27 531
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média