Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 10 december 2010

14 december 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 10 december 2010 motsvarade minskningen på 29 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2009).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 176,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
9 december 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 60 miljoner USD 60 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 321,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4 miljarder EUR till 828,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 4,8 miljarder EUR till 96,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 80,5 miljarder EUR till 454,2 miljarder EUR. Onsdagen den 8 december 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 179,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 197,3 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 63,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 68,1 miljarder EUR. Onsdagen den 8 december 2010 förföll inlåning med fast löptid till ett belopp på 67 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 69 miljarder EUR, med en löptid på en vecka, erhölls.

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 2,7 miljarder EUR till 132,8 miljarder EUR som resultat av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet. Således uppgick värdet på utestående köp i värdepappersprogrammet och värdet på portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 71,8 miljarder EUR respektive 60,9 miljarder EUR den vecka som slutade den 10 december 2010. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,6 miljarder EUR (jämfört med 0,9 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 24,1 miljarder EUR (jämfört med 84,8 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 82,2 miljarder EUR till 268,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.383 −29
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 220.092 824
2.1 Fordringar på IMF 69.555 −72
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 150.537 896
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.803 152
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.260 678
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.260 678
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 547.560 21.768
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 197.283 17.589
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 349.674 4.449
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 597 −268
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 5 −2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 33.941 961
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 454.180 3.531
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 132.753 2.667
7.2 Andra värdepapper 321.427 864
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.977 0
9 Övriga tillgångar 281.466 −354
Summa tillgångar 1.951.661 27.531
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 828.472 3.950
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 361.438 23.518
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 268.096 82.249
2.2 Inlåningsfacilitet 24.100 −60.750
2.3 Inlåning med fast löptid 69.000 2.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 242 19
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.673 −6.449
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 104.482 5.000
5.1 Offentliga sektorn 96.602 4.817
5.2 Övriga skulder 7.880 182
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 43.601 −227
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.103 −690
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.716 2.088
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.716 2.088
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.665 0
10 Övriga skulder 166.582 340
11 Värderegleringskonton 296.740 0
12 Eget kapital 78.189 2
Summa skulder 1.951.661 27.531
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media