Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 10. decembru 2010

14. decembra 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 10. decembra 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 29 mil. EUR v dôsledku predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2009).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri nižšie) znížila o 0,4 mld. EUR na 176,4 mld. EUR.

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
9. decembra 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 60 mil. USD 60 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 321,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 4 mld. EUR na 828,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 4,8 mld. EUR na 96,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 80,5 mld. EUR na 454,2 mld. EUR. V stredu 8. decembra 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 179,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 197,3 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 63,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 68,1 mld. EUR. V stredu 8. decembra 2010 boli splatné aj termínované vklady v hodnote 67 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 69 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 2,7 mld. EUR na 132,8 mld. EUR, a to v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi. V týždni končiacom sa 10. decembra 2010 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 71,8 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov 60,9 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,6 mld. EUR (v porovnaní s 0,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 24,1 mld. EUR (v porovnaní s 84,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 82,2 mld. EUR na 268,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 383 −29
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 220 092 824
2.1 Pohľadávky voči MMF 69 555 −72
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 150 537 896
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 803 152
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 260 678
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 260 678
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 547 560 21 768
5.1 Hlavné refinančné operácie 197 283 17 589
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 349 674 4 449
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 597 −268
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 5 −2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 941 961
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 454 180 3 531
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 132 753 2 667
7.2 Ostatné cenné papiere 321 427 864
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 977 0
9 Ostatné aktíva 281 466 −354
Úhrn aktív 1 951 661 27 531
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 828 472 3 950
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 361 438 23 518
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 268 096 82 249
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 24 100 −60 750
2.3 Termínované vklady 69 000 2 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 242 19
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 673 −6 449
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 104 482 5 000
5.1 Verejná správa 96 602 4 817
5.2 Ostatné záväzky 7 880 182
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 43 601 −227
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 103 −690
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 716 2 088
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 716 2 088
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 665 0
10 Ostatné pasíva 166 582 340
11 Účty precenenia 296 740 0
12 Kapitál a rezervy 78 189 2
Úhrn pasív 1 951 661 27 531
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá