Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 28 май 2010 г.

1 юни 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 3 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 28 май 2010 г., съответства, първо, на извършената продажба на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2009 г.) от една централна банка от Евросистемата, и, второ, на нетната продажба на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 4,3 млрд. евро до 177,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Транзакции за предоставяне на ликвидност в щатски долари

На 27 май 2010 г. бе извършено плащането по операция на стойност 5,4 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Операцията бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв.

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
27 май 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 5,4 млрд. щатски долара

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. евро до 308,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 0,1 млрд. евро до 804,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 19,4 млрд. евро до 137,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 69,2 млрд. евро до 472,5 млрд. евро. На 26 май 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 104,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 106 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на депозити в размер на 16,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 26,5 млрд. евро. На 27 май 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 10,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 12,2 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд.  евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 316,2 млрд. евро (при 253,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите) отбелязва увеличение с 10,2 млрд. евро до 90,0 млрд. евро в резултат на заплатените покупки в размер на 8,8 млрд. евро по програмата за пазарите на ценни книжа и 1,4 млрд. евро по програмата за закупуване на обезпечени облигации, деноминирани в евро.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 62,6 млрд. евро до 183,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 286 692 −3
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 212 274 525
2.1 Вземания от МВФ 69 524 −78
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 750 602
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 743 3 945
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 061 −1 206
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 061 −1 206
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 815 138 3 449
5.1 Основни операции по рефинансиране 106 014 1 262
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 708 837 1 956
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 250 237
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 36 −6
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 40 414 553
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 398 211 11 096
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 90 010 10 213
7.2 Други ценни книжа 308 200 883
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 576 −6
9 Други активи 248 343 129
Общо активи 2 088 450 18 482
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 804 705 118
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 526 345 10 132
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 183 676 −62 563
2.2 Депозитно улеснение 316 163 62 694
2.3 Срочни депозити 26 500 10 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 507 117
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 145 729 19 258
5.1 Сектор „Държавно управление“ 137 714 19 446
5.2 Други задължения 8 015 −188
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 48 506 −10 742
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 051 −332
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 142 523
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 142 523
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 033 0
10 Други задължения 167 914 −1 248
11 Сметки за преоценка 249 205 0
12 Капитал и резерви 77 313 656
Общо пасиви 2 088 450 18 482
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите