SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 28. maj 2010

1. juni 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 28. maj 2010, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 3 mio. euro, hvilket svarede til en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2009) og til en anden centralbank i Eurosystemets nettosalg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 4,3 mia. euro til 177,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar

Den 27. maj 2010 afvikledes en operation på 5,4 mia. dollar med en løbetid på syv dage. Denne operation blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank (ECB) har med Federal Reserve.

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
27. maj 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage - USD 5,4 mia.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,9 mia. euro til 308,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,1 mia. euro til 804,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 19,4 mia. euro til 137,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 69,2 mia. euro til 472,5 mia. euro. Onsdag den 26. maj 2010 udløb en primær markedsoperation på 104,8 mia. euro, og en ny på 106 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb indskud til en værdi af 16,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 26,5 mia. euro. Torsdag den 27. maj 2010 udløb en langfristet markedsoperation på 10,2 mia. euro, og en ny på 12,2 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 316,2 mia. euro (mod 253,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 10,2 mia. euro til 90,0 mia. euro som følge af afviklede opkøb på 8,8 mia. euro under Securities Markets Programme og på 1,4 mia. euro under programmet til opkøb af covered bonds udstedt i euro.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 62,6 mia. euro til 183,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 286.692 −3
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 212.274 525
2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.524 −78
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.750 602
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.743 3.945
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.061 −1.206
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.061 −1.206
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 815.138 3.449
5.1 Primære markedsoperationer 106.014 1.262
5.2 Langfristede markedsoperationer 708.837 1.956
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 250 237
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 36 −6
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 40.414 553
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 398.211 11.096
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 90.010 10.213
7.2 Andre værdipapirer 308.200 883
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.576 −6
9 Andre aktiver 248.343 129
Aktiver i alt 2.088.450 18.482
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 804.705 118
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 526.345 10.132
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 183.676 −62.563
2.2 Indlånsfacilitet 316.163 62.694
2.3 Indskud med fast løbetid 26.500 10.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 6 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 507 117
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 145.729 19.258
5.1 Offentlig forvaltning og service 137.714 19.446
5.2 Andre forpligtelser 8.015 −188
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 48.506 −10.742
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.051 −332
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.142 523
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.142 523
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.033 0
10 Andre forpligtelser 167.914 −1.248
11 Revalueringskonti 249.205 0
12 Kapital og reserver 77.313 656
Passiver i alt 2.088.450 18.482
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt