Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 28 maja 2010 r.

1 czerwca 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 28 maja 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 3 mln euro w wyniku, po pierwsze, sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2009 r.), a po drugie – sprzedaży netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 4,3 mld euro do poziomu 177,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje zasilające w płynność w dolarach amerykańskich

27 maja 2010 r. nastąpiło rozliczenie operacji na kwotę 5,4 mld USD, z terminem 7-dniowym. Operacja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
27 maja 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni - 5,4 mld USD

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 308,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,1 mld euro do poziomu 804,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 19,4 mld euro do poziomu 137,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 69,2 mld euro do poziomu 472,5 mld euro. W środę 26 maja 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 104,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 106 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów na kwotę 16,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty, z terminem tygodniowym, na kwotę 26,5 mld euro. W czwartek 27 maja 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 10,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 12,2 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld euro (w poprzednim tygodniu było praktycznie zerowe), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 316,2 mld euro (wobec 253,5 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 10,2 mld euro do 90,0 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów na kwotę 8,8 mld euro przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i na kwotę 1,4 mld euro w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych denominowanych w euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 62,6 mld euro do poziomu 183,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 286.692 −3
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 212.274 525
2.1 Należności od MFW 69.524 −78
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.750 602
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.743 3.945
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.061 −1.206
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 18.061 −1.206
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 815.138 3.449
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 106.014 1.262
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 708.837 1.956
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 250 237
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 36 −6
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 40.414 553
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 398.211 11.096
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 90.010 10.213
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 308.200 883
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.576 −6
9 Pozostałe aktywa 248.343 129
Aktywa razem 2.088.450 18.482
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 804.705 118
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 526.345 10.132
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 183.676 −62.563
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 316.163 62.694
2.3 Depozyty terminowe 26.500 10.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 507 117
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 145.729 19.258
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 137.714 19.446
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.015 −188
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 48.506 −10.742
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.051 −332
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 13.142 523
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 13.142 523
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.033 0
10 Pozostałe pasywa 167.914 −1.248
11 Różnice z wyceny 249.205 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 77.313 656
Pasywa razem 2.088.450 18.482
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami