Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 28. máju 2010

1. júna 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 28. mája 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 3 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate s účinnosťou od 27. septembra 2009), a čistého predaja zlatých mincí uskutočneného ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (viac informácií nižšie) zvýšila o 4,3 mld. EUR na 177,8 mld. EUR.

Transakcie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dňa 27. mája 2010 bola splatná sedemdňová operácia v objeme 5,4 mld. USD. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek), ktoré Európska centrálna banka (ECB) uzavrela s Federálnym rezervným systémom.

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
27. mája 2010 sedemdňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 5,4 mld. USD

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 308,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,1 mld. EUR na 804,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 19,4 mld. EUR na 137,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 69,2 mld. EUR na 472,5 mld. EUR. V stredu 26. mája 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 104,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 106 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné vklady vo výške 16,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie vo výške 26,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 27. mája 2010 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 10,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 12,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 316,2 mld. EUR (v porovnaní s 253,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v objeme 8,8 mld. EUR v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi a 1,4 mld. EUR v rámci programu nákupu krytých dlhopisov v eurách zvýšil o 10,2 mld. EUR na 90,0 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 62,6 mld. EUR na 183,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 286 692 −3
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 212 274 525
2.1 Pohľadávky voči MMF 69 524 −78
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 750 602
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 743 3 945
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 061 −1 206
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 061 −1 206
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 815 138 3 449
5.1 Hlavné refinančné operácie 106 014 1 262
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 708 837 1 956
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 250 237
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 36 −6
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 40 414 553
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 398 211 11 096
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 90 010 10 213
7.2 Ostatné cenné papiere 308 200 883
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 576 −6
9 Ostatné aktíva 248 343 129
Úhrn aktív 2 088 450 18 482
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 804 705 118
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 526 345 10 132
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 183 676 −62 563
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 316 163 62 694
2.3 Termínované vklady 26 500 10 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 6 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 507 117
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 145 729 19 258
5.1 Verejná správa 137 714 19 446
5.2 Ostatné záväzky 8 015 −188
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 48 506 −10 742
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 051 −332
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 142 523
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 142 523
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 033 0
10 Ostatné pasíva 167 914 −1 248
11 Účty precenenia 249 205 0
12 Kapitál a rezervy 77 313 656
Úhrn pasív 2 088 450 18 482
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá