Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 28. maijā

2010. gada 1. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 28. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 3 milj. euro, pirmkārt, sakarā ar vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta pārdošanu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2009. gada 27. septembrī) un, otrkārt, vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta monētu neto pārdošanu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 4.3 mljrd. euro (līdz 177.8 mljrd. euro; sk. tālāk).

Likviditāti palielinošie darījumi ASV dolāros

2010. gada 27. maijā tika noslēgta operācija 5.4 mljrd. ASV dolāru apmērā ar termiņu 7 dienas. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju), kuru Eiropas Centrālā banka (ECB) noslēgusi ar Federālo rezervju sistēmu.

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 27. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 5.4 mljrd. ASV dolāru

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 308.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 804.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 19.4 mljrd. euro (līdz 137.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 69.2 mljrd. euro (līdz 472.5 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 26. maijā galvenajai refinansēšanas operācijai 104.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 106 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā pienāca termiņš noguldījumiem 16.5 mljrd. euro apmērā un tika piesaistīti jauni noguldījumi 26.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2010. gada 27. maijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 10.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 12.2 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 316.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 253.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 10.2 mljrd. euro (līdz 90.0 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas un euro denominēto nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas ietvaros (attiecīgi 8.8 mljrd. euro un 1.4 mljrd. euro apjomā) rezultātā.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 62.6 mljrd. euro (līdz 183.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 286,692 −3
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 212,274 525
2.1 SVF debitoru parādi 69,524 −78
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,750 602
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33,743 3,945
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,061 −1,206
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,061 −1,206
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 815,138 3,449
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 106,014 1,262
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 708,837 1,956
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 250 237
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 36 −6
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 40,414 553
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 398,211 11,096
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 90,010 10,213
7.2 Pārējie vērtspapīri 308,200 883
8 Valdības parāds euro 35,576 −6
9 Pārējie aktīvi 248,343 129
Kopā aktīvi 2,088,450 18,482
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 804,705 118
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 526,345 10,132
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 183,676 −62,563
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 316,163 62,694
2.3 Termiņnoguldījumi 26,500 10,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 6 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 507 117
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 145,729 19,258
5.1 Saistības pret valdību 137,714 19,446
5.2 Pārējās saistības 8,015 −188
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 48,506 −10,742
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,051 −332
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,142 523
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,142 523
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,033 0
10 Pārējās saistības 167,914 −1,248
11 Pārvērtēšanas konti 249,205 0
12 Kapitāls un rezerves 77,313 656
Kopā pasīvi 2,088,450 18,482
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem