Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 28 maj 2010

1 juni 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 28 maj 2010 motsvarade minskningen på 3 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) dels på försäljningen av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2009) och dels på nettoförsäljningen av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 4,3 miljarder EUR till 177,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Den 27 maj 2010 avvecklades en transaktion på 5,4 miljarder USD med en löptid på 7 dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan Europeiska centralbanken (ECB) och Federal Reserve System.

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
27 maj 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar - 5,4 miljarder USD

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 308,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 804,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 19,4 miljarder EUR till 137,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 69,2 miljarder EUR till 472,5 miljarder EUR. Onsdagen den 26 maj 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 104,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 106 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning till ett belopp av 16,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 26,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls. Torsdagen den 27 maj 2010 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 10,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 12,2 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 316,2 miljarder EUR (jämfört med 253,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 10,2 miljarder EUR till 90,0 miljarder EUR som resultat av de avvecklade köpen inom värdepappersprogrammet på 8,8 miljarder EUR och 1,4 miljarder EUR inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer i euro.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 62,6 miljarder EUR till 183,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 286.692 −3
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 212.274 525
2.1 Fordringar på IMF 69.524 −78
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.750 602
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.743 3.945
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.061 −1.206
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.061 −1.206
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 815.138 3.449
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 106.014 1.262
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 708.837 1.956
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 250 237
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 36 −6
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 40.414 553
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 398.211 11.096
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 90.010 10.213
7.2 Andra värdepapper 308.200 883
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.576 −6
9 Övriga tillgångar 248.343 129
Summa tillgångar 2.088.450 18.482
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 804.705 118
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 526.345 10.132
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 183.676 −62.563
2.2 Inlåningsfacilitet 316.163 62.694
2.3 Inlåning med fast löptid 26.500 10.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 6 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 507 117
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 145.729 19.258
5.1 Offentliga sektorn 137.714 19.446
5.2 Övriga skulder 8.015 −188
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 48.506 −10.742
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.051 −332
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.142 523
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.142 523
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.033 0
10 Övriga skulder 167.914 −1.248
11 Värderegleringskonton 249.205 0
12 Eget kapital 77.313 656
Summa skulder 2.088.450 18.482
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media