Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 28. maja 2010

1. junij 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 28. maja 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 3 milijone EUR, kar je posledica prodaje zlata v eni centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2009) in neto prodaje zlatih kovancev v drugi centralni banki Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 4,3 milijarde EUR na 177,8 milijarde EUR.

Operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih

Na dan 27. maja 2010 je bila poravnana 7-dnevna operacija v višini 5,4 milijarde USD. To operacijo je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalni liniji), ki jih je Evropska centralna banka (ECB) vzpostavila z ameriško centralno banko.

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
27. maj 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 5,4 mrd USD

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,9 milijarde EUR na 308,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,1 milijarde EUR na 804,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 19,4 milijarde EUR na 137,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 69,2 milijarde EUR na 472,5 milijarde EUR. V sredo, 26. maja 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 104,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 106 milijard EUR. Na isti dan so zapadle vloge v višini 16,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 26,5 milijarde EUR. V četrtek, 27. maja 2010, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 10,2 milijarde EUR, poravnana pa je bila nova v višini 12,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 316,2 milijarde EUR (v primerjavi z 253,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 10,2 milijarde EUR na 90,0 milijard EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v višini 8,8 milijarde EUR v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in v višini 1,4 milijarde EUR v okviru programa nakupov kritih obveznic v eurih.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 62,6 milijarde EUR na 183,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 286.692 −3
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 212.274 525
2.1 Terjatve do MDS 69.524 −78
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.750 602
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 33.743 3.945
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.061 −1.206
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.061 −1.206
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 815.138 3.449
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 106.014 1.262
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 708.837 1.956
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 250 237
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 36 −6
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 40.414 553
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 398.211 11.096
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 90.010 10.213
7.2 Drugi vrednostni papirji 308.200 883
8 Dolg širše države v EUR 35.576 −6
9 Druga sredstva 248.343 129
Skupaj sredstva 2.088.450 18.482
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 804.705 118
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 526.345 10.132
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 183.676 −62.563
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 316.163 62.694
2.3 Vezane vloge 26.500 10.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 6 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 507 117
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 145.729 19.258
5.1 Širša država 137.714 19.446
5.2 Druge obveznosti 8.015 −188
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 48.506 −10.742
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.051 −332
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.142 523
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.142 523
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.033 0
10 Druge obveznosti 167.914 −1.248
11 Računi prevrednotenja 249.205 0
12 Kapital in rezerve 77.313 656
Skupaj obveznosti 2.088.450 18.482
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije